Вісник БУМіБ № 3(35)2016

Антошкіна Л. І.

Професійна мобільність викладацького складу як шлях до інтернаціоналізації освітнього процесу приватних вищих навчальних закладів

Сільченко І. А.

Інноваційна політика України в умовах євроінтеграції

Бритвєнко А. С.
Рунчева Н. В.

Чинники формування конкурентоспроможності аграрного виробництва на корпоративних засадах

Кіосєва І. А.
Курова Т. Г.

Аналіз валового внутрішнього продукту України

Кірова Л. Л.

Роль кластеризації агропромислового виробництва в адаптації національних агропродовольчих систем до викликів глобалізації

Настич В. Г.

Сучасний стан продовольчої безпеки України

Попова Н. О.

Інвестиційно-інноваційний потенціал вищої освіти в системі національного господарства

Фролова В. Ю.
Пелішенко В. П.

Стратегічні орієнтири розвитку ринку медичних виробів в Україні

Фролова Г. І.

Сучасні тенденції іноземного інвестування в Україні

Юрченко Ю. Ю.

Економічна безпека країни в реаліях міжнародного співробітництва

Горяча О. Л.

Формування виробничого потенціалу промислового підприємства

Міхов Л. І.

Методичні підходи до оцінювання корпоративної культури

Несен А. В.

Умови формування ефективного виробництва в сільськогосподарських підприємствах україни

Компанець К. А.
Сукманюк В. М.

Характеристика видів, форм реструктуризації та реорганізації підприємства

Антошкін В. К.

Умови і фактори регіональної інтеграції в Україні

Шинкарюк О. В.
Сігайов А. О.

Інституалізація провідних елементів механізму державного регулювання регіонального людського розвитку (Частина I)

Беседін В. Ф.
Столяров В. Ф.
Островецький В. І.

Методологічні основи формування нової податкової політики України в контексті євроінтеграції та сталого розвитку (I частина)

Комарова І. В.

Роль бюджетних коштів у фінансуванні інноваційного розвитку Запорізької області

Степанова В. О.

Основні напрями формування доходів державного бюджету України

Колесник Н. В.

Теоретико-методичні аспекти обліку й списання безнадійної та сумнівної дебіторської заборгованості

№ 3 (35) 2016

Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу