Вісник БУМіБ № 4(20)2012

Тарлопов І. О.

Глобалізація античного світу: міф чи реальність? (Частина ІI)

Антошкина Л. И.
Висящев В. А.

ФОРМИРОВАНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА КАК СИСТЕМНАЯ ЗАДАЧА

Антошкин В. К.

СПЕЦИФИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА

Горпинич О. В.

НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОРЕНДНИХ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН

Гришаєва Ю. Г.

КОНЦЕПЦІЯ ОЦІНЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ В КОНТЕКСТІ УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЮ ЕКОНОМІКОЮ

Єрфорт О. Ю.

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ СФЕРИ ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНОЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Клименко А. А.

ДЕРЖАВНІ ПРОГРАМИ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ

Рунчева Н. В.

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ КОРПОРАТИВНИХ ВІДНОСИН В ЕКОНОМІЦІ

Руснак А. В.

НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЗАЙНЯТІСТЮ НА СЕЛІ

Сем’ян О. В.

ВІДТВОРЕННЯ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ: ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ

Трикоз І. В.

ВИКОРИСТАННЯ МОДЕЛЕЙ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В ОХОРОНІ ЗДОРОВ’Я: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

Фролова Г. І.

ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ

Хлівна І. В.

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАЙНЯТОСТІ СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ

Воробйова Н. П.

ПІДПРИЄМСТВО ЯК «ЖИВА» СИСТЕМА ПРИ АНАЛІЗІ ІННОВАЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМЦІВ

Гуржій Н. М.

МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОБҐРУНТУВАННЯ СТРАТЕГІЧНОЇ ПРОГРАМИ МАРКЕТИНГУ

Квасницька Р. С.
Дерикот О. М.

АНАЛІЗ ПІДХОДІВ ДО ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

Коваленко Н. О.

БІЗНЕС-ПЛАН ЯК ІНТЕГРАТИВНА СИСТЕМА ПОКАЗНИКІВ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ АВІАЦІЙНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ

Ковальов А. В.
Компанієць Т. І.

КЛАСТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ОСНОВА СУЧАСНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

Красовська Т. В.

РЕАЛІЗАЦІЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРОГРАМИ МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Міхов Л. І.

СУТНІСТЬ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Попова Н. О.

ІННОВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ВНЗ ЯК ФАКТОР КОНКУРЕНТНОЇ ПЕРЕВАГИ: ТЕОРЕТИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

Пристемський О. С.

САМОФІНАНСУВАННЯ ЯК ОСНОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

Руда Р. В.

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА: НЕОБХІДНІСТЬ ТА МЕТОДИКА

Шульгіна Л. М.

ОСОБЛИВОСТІ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО МАРКЕТИНГУ: СТРАТЕГІЧНИЙ АСПЕКТ

Корсак В. І.

ОЦІНКА ЗАБЕЗПЕЧЕНОСТІ НАСЕЛЕННЯ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ ТОРГОВЕЛЬНИМИ ПЛОЩАМИ

Рюміна Є. Л.

КЛАСТЕРНИЙ ПІДХІД ЯК КОНКУРЕНТНА ПЕРЕВАГА РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

Бабарика О. В.

РЕФОРМУВАННЯ ПЕНСІЙНИХ СИСТЕМ КРАЇН СХІДНОЇ ЄВРОПИ ЯК ПРИКЛАД ДЛЯ УКРАЇНИ

Вусятицька М. П.

ФІНАНСОВО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ ДОСТАТНОСТІ МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ

П’ятак І. В.

ЦІНОУТВОРЕННЯ ТА ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА СТАНОВЛЕННЯ ЦІНОВОЇ ПОЛІТИКИ

Степанова В. О.

ОСНОВНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ КРЕДИТНИХ СПІЛОК У СУЧАСНИХ УМОВАХ

Дерун І. А.

ІСТОРИЧНИЙ РОЗВИТОК ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ТА ОБЛІКОВОЇ КАТЕГОРІЇ «НЕОБОРОТНІ АКТИВИ»

Жарікова О. О.

ОБЛІК НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ: ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЙОГО ПОБУДОВИ

Ксьонжик І. В.
Василькова М. В.

ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Стеченко Д. М.

РЕЦЕНЗІЯ

№4 (20) 2012

Повний текст випуску