Вісник БУМіБ № 4(36)2016

№ 4 (36) 2016

Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу

Глущенко Я.І.

Нові підходи та форми державної та місцевої підтримки розвитку складових соціальної інфраструктури сільських територій

Ключник А.В.
Полівода К.І.

Роль міжнародного співробітництва в розвитку регіонів України

Яровий В.Ф.

Удосконалення інститутів та перспективи кластеризації галузі туризму в процесі євроінтеграції

Ігнатенко М.М.

Нові підходи та форми державної та місцевої підтримки розвитку складових соціальної інфраструктури сільських територій

Писаренко В.В.

Маркетингове управління корпоративними відносинами в АПК

Пілявський В.І.
Рунчева Н.В.

Використання виробничо-ресурсного потенціалу корпоративних агроформувань у забезпеченні сталого розвитку галузей сільського господарства та сільських територій

Ашмарина Т.І.

Етапи розвитку економіки природокористування

Бойко В.І.
Атаманюк О.О.

Сутність та проблеми функціонування закладів та організацій соціальної інфраструктури у контексті державної підтримки розвитку сільських територій

Єлісєєнко О.В.
Чулакова В.В.

Мале підприємництво в україні: проблеми та перспективи розвитку

Княженко І.І.

Організаційно-економічний механізм державного регулювання агропродовольчої системи України

Кормишкін Ю.А.

Генезис наукових поглядів щодо трактування поняття «аграрне підприємництво» на сучасному етапі розвитку

Мармуль Л.О.

Стратегічні засади управління розвитком соціальної інфраструктури сільських територій

Романюк І.А.

Нові чинники та концепції здійснення інтенсифікації сільського господарства

Трикоз І.В.

Концептуальні засади розвитку сфери охорони здоров’я

Федотова Т.А.
Оксень К.Ю.
Кураженко А.А.

Концептуальні підходи до аналізу ринку праці

Шило К.М.

Систематизація наукових підходів щодо сутності та економічної природи категорії «Кластер»

Баланда А.Л.

Формування теоретичних засад оцінювання соціального капіталу підприємств сфери послуг

Галунець Н.І.

Антикризове управління процесом адаптації діяльності аграрних підприємств на світовому продовольчому ринку

Кривець Ю.М.

Соціально-економічна сутність та оцінка ефективності корпоративного управління аграрними підприємствами

Постол А.А.

Інноваційні та інвестиційні засади удосконалення виробничо-ресурсного забезпечення аграрних підприємств

Горбач С.О.

Зарубіжний та вітчизняний досвід формування та використання трудових ресурсів сільських територій регіону

Гудзь М.В.

Аналіз використання сучасних форм працевлаштування трудових ресурсів у регіоні

Гудзь П.В.

Інноваційна складова економіки знань регіону

Шинкарюк О.В.
Сігайов А.О.

Інституалізація провідних елементів механізму державного регулювання регіонального людського розвитку (частина II)

Беседін В.Ф.
Столяров В.Ф.
Островецький В.І.

Методологічні основи формування нової податкової політики україни в контексті євроінтеграції та сталого розвитку (частина ІІ)

Шишпанова Н. О.
Михайловська К. В.

Проблеми та перспективи розвитку андеррайтингу в менеджменті страхової компанії

Горбач Т.О.
Сирцева С.В.

Відображення винагород працівникам в обліку сільськогосподпрських підприємств