Ефективність функціонування підприємств малого бізнесу в харчовій промисловості

Автор: 
Гречук Т. Л.

УДК 338.439

Анотація. У статті розглянута проблема забезпечення ефективного функціонування та розвитку малих підприємств у харчовій промисловості України. На основі аналізу даних за останні 5 років доведено, що малий бізнес невпинно втрачає позиції у вказаній галузі. Сформульовано низку цілей та завдань, виконання яких дозволить виправити ситуацію.

Ключові слова: малі підприємства, харчова промисловість

 

Аннотация. В статье рассмотрена проблема обеспечения эффективного функционирования и развития малых предприятий в пищевой промышленности Украины. На основе анализа данных за последние 5 лет доказано, что малый бизнес непрерывно теряет позиции в данной отрасли. Сформулирован ряд целей и заданий, выполнение которых позволит исправить положение.

Ключевые слова: малые предприятия, пищевая промышленность.

Гречук Тетяна Любомирівна, старший викладач кафедри «Фінанси» ІваноФранківського університету права ім. короля Данила Галицького, кандидат економічних наук. 76002, м. ІваноФранківськ, вул. Угорницька 12, корп. 2, кв. 5.

Наукові інтереси: державне регулювання ринку харчової продукції, прогнозування обсягів випуску продукції харчування, вивчення важелів державного регулювання, державна підтримка виробників харчової продукції, дослідження цінових обмежень.

Гречук Т. Л. Ефективність функціонування підприємств малого бізнесу в харчовій промисловості /Т. Л. Гречук // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2011. — №1(13). — С. 28—30.

Файл статьи: