Ефективний власник житла як один із головних елементів формування механізму договірних взаємовідносин у сфері житлово-комунального господарства регіонів

Автор: 
Гончарова З. В.

УДК 332.02:332.87:346.3

Анотація. У статті розкрито необхідність створення ефективного власника житла як одного з головних елементів формування механізму договірних взаємовідносин між суб’єктами ринку житлово]комунального господарства при здійсненні державної політики з реформування і розвитку галузі. Запропоновано структурну модель договірних відносин суб’єктів житлово]комунального господарства, враховуючи можливі варіанти взаємовідносин економічних суб’єктів галузі у процесі утримання та обслуговування житлового фонду. Проаналізовано існуючий стан створення організацій власників житла та їх взаємовідносин з іншими структурами в Харківському регіоні, наведено заходи щодо подальшої організації ефективного управління у сфері надання житлово-комунальних послуг та стимулювання створення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків.

Ключові слова: власник житла, договір, житлово]комунальне господарство, об’єднання співвласників багатоквартирних будинків, програма, регіон, реформування, розвиток.

 

Аннотация. В статье раскрыта необходимость создания эффективного собственника жилья как одного из главных элементов формирования механизма договорных взаимоотношений между субъектами рынка жилищнокоммунального хозяйства при реализации государственной политики реформирования и развития отрасли. Предложена структурная модель договорных отношений субъектов жилищнокоммунального хозяйства, учитывающая возможные варианты взаимоотношений экономических субъектов отрасли в процессе содержания и обслуживания жилищного фонда. Проанализировано существующее состояние по созданию организаций собственников жилья и их взаимоотношений с другими структурами в Харьковском регионе, приведены мероприятия по дальнейшей организации эффективного управления в сфере предоставления жилищнокоммунальных услуг и стимулированию создания объединений совладельцев многоквартирных домов.

Ключевые слова: собственник жилья, договор, жилищнокоммунальное хозяйство, объединение совладельцев многоквартирных домов, программа, регион, реформирование, развитие.

Гончарова Зоя Вікторівна, асистент кафедри управління проектами в міському господарстві і будівництві (УПМГіБ) Харківської національної академії міського господарства. 61002, м. Харків, вул. Революції, 12.

Наукові інтереси: реформування та розвиток житловокомунального господарства, сталий розвиток міст, регіонів.

Гончарова З. В. Ефективний власник житла як один із головних елементів формування механізму договірних взаємовідносин у сфері житлово-комунального господарства регіонів / З. В. Гончарова // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2011. — №1(13). — С. 67—72

Файл статьи: