Экономическое неравенство в современном мире

Автор: 
Антошкин В. К.

УДК 339.982

Аннотация. Поставлена новая дискуссионная идея происхождения экономического неравенства как следствия роста ценности интеллектуального труда.

Ключевые слова: экономическое неравенство, «социальный лифт», научнотехнологический прогресс, бедность.

 

Анотація. Поставлено нову дискусійну ідею походження економічної нерівності як наслідку зростання цінності інтелектуальної праці.

Ключові слова: економічна нерівність, «соціальний ліфт», науково]технологічний прогрес, бідність.

Антошкін Вадим Костянтинович, аспірант Науководослідного економічного інституту Міністерства економіки України. 01103, м. Київ103, вул. Дружби Народів, 28.

Наукові інтереси: проблеми тіньової економіки, структурування капіталу, фінансових операцій з його вивезення за кордон.

Антошкин В. К. Экономическое неравенство в современном мире / В.К. Антошкин // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2011. — №1(13). — С. 19—27.

Файл статьи: