Види обліку і відображення в них витрат та доходів підприємств

Автор: 
Дерій В. А.

УДК 657.1

Анотація. Проведено системний аналіз думок і пропозицій вчених]економістів щодо видів обліку і їх трактувань. Запропоновано 41 класифікаційну ознаку обліку у сфері економіки та показано їх взаємозв’язок із витратами і доходами підприємств.

Ключові слова: облік, бухгалтерський, фінансово]економічний, фінансовий, управлінський, податковий, оперативний, економічний.

 

Аннотация. Проведен системный анализ мыслей и предложений ученыхэкономистов относительно видов учета и их трактовок. Предложен 41классификационный признак учета в сфере экономики и показана их взаимосвязь с расходами доходами предприятий.

Ключевые слова: учет, бухгалтерский, финансовоэкономический, финансовый, управленческий, налоговый, оперативный, экономический.

Дерій Василь Антонович, докторант кафедриобліку у виробничій сфері Тернопільського національного економічного університету, кандидат економічних наук, доцент. 46016, м. Тернопіль, вул. В. Симоненка, 5, кв. 82.

Наукові інтереси: облік і контроль доходів і витрат підприємств, організація обліку.

Дерій В. А. Види обліку і відображення в них витрат та доходів підприємств/ В. А. Дерій // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2011. — №1(13).   — С. 107—111.

Файл статьи: