АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ЗА ДОПОМОГОЮ ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ

Автор: 
Заболотня К. О.

УДК 330.43

Анотація. У статті розглянуті діяльність сільськогосподарських підприємств, процес та шляхи її підвищення за допомогою економіко-математичного моделювання.

Ключові слова: сільськогосподарські підприємства, ефективність, рентабельність, економіко-математична модель, кореляційно-регресійна модель, валова продукція, продуктивність праці, основні засоби.

Summary. This article examines the activities of agricultural enterprises, the process and ways to improve it by using economic-mathematical modeling.

Key words: аgricultural enterprises, efficiency, profitability, economic-mathematical model, correlation-regression model, gross output, labor productivity, plant and equipment.

Заболотня Катерина Олександрівна, старший викладач кафедри математики та математичних методів в економіці Бердянського університету менеджменту і бізнесу. 71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117-А.

Наукові інтереси: застосування математичних методів і моделей при вивченні проблем і перспектив розвитку підприємств.

Заболотня К. О. АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ЗА ДОПОМОГОЮ ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ /К. О. Заболотня// Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2012. — №1 (17). — С. 60—64.

Файл статьи: