БАНКІВСЬКА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ: ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ОЦІНКИ

Автор: 
Соловйов В. І.

УДК 336.71

Анотація. У статті розглянуто поняття та сутність банківської безпеки держави. Проаналізовано вплив зазначеної категорії на економічну та фінансову стабільність України. Запропоновані напрями вдосконалення комплексної оцінки банківської безпеки.

Ключові слова: банківська система, банківська безпека України, кредит, довгострокові кредити, іноземний капітал.

Summary. In this article there were described the concept and essence of banking security of the country. There were analyzed the influence of this category on economic and financial stability of Ukraine. The ways of improvement of the integrated assessment of the banking security of Ukraine were proposed.

Key words: banking system, banking security of Ukraine, credit, long-term loans, foreign capital.

 

Комарова І. В. ДІЯЛЬНІСТЬ НЕДЕРЖАВНИХ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ В УКРАЇНІ/І. В. Комарова //Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2012. — №1(17). — С.171—176.

Файл статьи: