ДІЯЛЬНІСТЬ НЕДЕРЖАВНИХ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ В УКРАЇНІ

Автор: 
Комарова І. В.

УДК 368.914(477)

Анотація. Досліджено динаміку показників розвитку недержавних пенсійних фондів в Україні. Виявлено співвідношення між ВВП та наступними показниками: активами недержавних пенсійних фондів, пенсійними внесками до недержавних пенсійних фондів, пенсійними виплатами з недержавних пенсійних фондів, інвестиційним доходом недержавних пенсійних фондів, а також перелік найбільш популярних пенсійних фондів України. З’ясовано ефективність діяльності недержавних пенсійних фондів в Україні у посткризовий період.

Ключові слова: накопичувальна складова пенсійної системи України, недержавні пенсійні фонди, пенсійні внески, пенсійні виплати.

Summary. An author investigated the dynamics of indexes of development of non-state pension fund in Ukraine. An author educed a betweenness by GDP and next indexes: by the assets of non-state pension fund, by pension payments to non-state pension fund, by pension payments from non-state pension fund, by the investment profit of non-state pension fund, and also list of most popular pension fund of Ukraine. Efficiency of activity of non-state pension fund is found out in Ukraine in a post-crisis period.

Key words: story constituent of the pension system of Ukraine, non-state pension fund, pension payments, pension payments.

Комарова Інна Валентинівна, старший викладач кафедри економіки підприємств Бердянського університету менеджменту і бізнесу. 71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117-А.

Наукові інтереси: сучасні проблеми фінансової політики України.

Комарова І. В. ДІЯЛЬНІСТЬ НЕДЕРЖАВНИХ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ В УКРАЇНІ/І. В. Комарова //Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2012. — №1(17). — С.161—165.

Файл статьи: