ФУНКЦІЇ УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМИ РЕСУРСАМИ В ДОСЯГНЕННІ ВИРОБНИЧОЇ СТРАТЕГІЇ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ

Автор: 
Олійник Є. О.

УДК 631.338

Анотація. У статті досліджено необхідність запровадження єдності функцій управління трудовим потенціалом фермерських господарств як цілісного механізму в досягненні стратегії розвитку малого агробізнесу.

Ключові слова: трудові ресурси, управління, виробництво, стратегія, планування, організація, мотивація, контроль.

Summary. In the article the necessity of input of unity of functions of management of farms labor potential is investigational as an integral mechanism in the achievement of strategy of development of small agribusiness.

Key words: labor resources, managements, production, strategy, planning, organization, motivation, control.

Олійник Євген Олегович, аспірант кафедри економіки підприємства Полтавської державної аграрної академії. 36003, м. Полтава, вул. Сковороди, 1/3.

Наукові інтереси: формування і використання трудових ресурсів в агробізнесі.

Олійник  Є. О. МЕТОДОЛОГІЯ МОДЕЛЮВАННЯ У МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ/ Є.О.Олійник//Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2012. — №1(17). — С.135—139.

Файл статьи: