ІНФОЛОГІЯ РЕАЛІЗАЦІЇ КОМУНІКАЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ В ІНТЕРНЕТ

Автор: 
Кожухівська Р. Б.

УДК 338.48

Анотація. У статті розроблено інфологію реалізації стратегії Інтернет-комунікації на основі визначення пріоритетних цілей маркетингових комунікацій в мережі Інтернет. Враховуючи цілі Інтернет-кмунікації, їх постановку та реалізацію, визначено відмінності комунікативних програм у мережі Інтернет та найбільш доцільні комбінації застосування засобів Інтернет-реклами. На основі механізму реалізації стратегії Інтернет-комунікації виділено особливості Інтернет-комунікації у сфері маркетингу та основні етапи, з яких складається побудова стратегії комунікації в мережі Інтернет.

Ключові слова: організація, ціль, комунікація, індологія, Інтернет-комунікація, Інтернет-реклама, комунікаційна стратегія, маркетинг.

Summary. In this article a infologі of implementing the strategy of Internet communication, based on priorities of marketing communications on the Internet. Consideringthe purpose of Internet communications, their formulation and implementation, identified differences in communication programs on the Internet and use the most appropriate combination of online advertising. Based on the mechanism for implementing the strategy of Internet communication, marked especially Internet communications in marketing and milestones that make up the construction of a communications strategy on the Internet.

Key words: company,mission,communication, infologі, Internet communication, Internet Advertising,

communication strategy, marketing.

Кожухівська Раїса Борисівна, доцент кафедри економіки підприємств Уманської філії ПВНЗ «Європейський університет», м. Умань, кандидат економічних наук, доцент. 20300, м. Умань, вул. Леніна, 27.

Наукові інтереси: розвиток сучасних інформаційних технологій у комунікаційних стратегіях туристичної сфери.

Кожухівська Р. Б. ІНФОЛОГІЯ РЕАЛІЗАЦІЇ КОМУНІКАЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ В ІНТЕРНЕТ/ Р. Б. Кожухівська//Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2012. — №1(17). — С.113—116.

Файл статьи: