ИНТЕГРАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ И СТРУКТУРНАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВ

Автор: 
Смуни С.

УДК 339.924

Аннотация. Обоснована необходимость рассмотрения интеграционной активности стран как движущей силы структурной трансформации мирового хозяйства. Рассмотрено содержание понятия и его интерпретации.

Ключевые слова: международная экономическая интеграция, интеграционная активность, интеграционная стратегия.

Анотація. Обгрунтовано необхідність розгляду інтеграційної активності країн як рушійної сили структурної трансформації світового господарства. Розглянуто зміст поняття та його інтерпретації.

Ключові слова: міжнародна економічна інтеграція, інтеграційна активність, інтеграційна стратегія.

Summary. The necessity of considering countries integration activity as the driving force for structur transformation of the world economy was justify. Were considered the concept and its interpretation.

Key words: international economic integration, integration activities, integration strategy.

Смуні Самір, аспірат кафедри міжнародної економіки Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського. 83050, м. Донецьк-50, вул. Університетська, буд. 44, кв. 12.

Наукові інтереси: міжнародна економічна інтеграція, регіоналізація світового простору, міжнародні інтеграційні процеси в умовах глобалізації, інтеграційна стратегія держави.

Смуни С. ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ СВІТОВИХ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ / С. Смуни // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2012. — №1(17). — С. 40—45.

Файл статьи: