ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ ТА ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ЙОГО ОЦІНКИ

Автор: 
Бажан І. І.

УДК 330.131.5

Анотація. У статті розглянуто основні підходи та методи оцінки інтелектуального капіталу, його специфіку, особливості та значення у розвитку підприємства та економіки в цілому.

Ключеві слова: інтелектуальний капітал, людський капітал, економічний ресурс, інноваційний розвиток, інтелектуальна власність.

Summary. In the article there were considered the basic approaches and methods to the estimation of intellectual capital, its specifics, features and meanings in development of enterprise and economy on the whole.

Key word: intellectual capital, human capital, economic resource, innovative development, intellectual property.

Бажан Ірина Іванівна, завідувач кафедри економіки підприємств Бердянського університету менеджменту і бізнесу, кандидат економічних наук, доцент. 71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117-А.

Наукові інтереси: формування та використання трудового потенціалу, банківська справа.

Бажан І. І.  ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ ТА ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ЙОГО ОЦІНКИ/ І. І. Бажан // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2012. — №1 (17). — С. 52—56.

Файл статьи: