МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ ЦІЛЬОВИХ ПРОГРАМ

Автор: 
Лега Н. Ю.

УДК 333.67 

Анотація. Виявлено особливості формування регіональних цільових програм у сучасних реаліях. Зіставлено погляди вчених з цієї проблематики. Розроблено механізм формування та реалізації цих програм, запропоновано алгоритм узгодження загальнодержавних та регіональних програм.

Ключові слова: алгоритм, методологічні основи, механізм формування, нормативно-правова база, регіональні цільові програми.

Summary. The pasticularities of regional target programs formation under present-day conditions have been inverstigated. Scientific approaches on this problem have been compared. Mechanisms of formation and realization of these programs have been worked out and the algorithm of nationwide regional programs endorsement has been suggested.

Key words: algorithm, methodological , formation mechanism, normative legal basis, regional target programs.

 

Комарова І. В. ДІЯЛЬНІСТЬ НЕДЕРЖАВНИХ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ В УКРАЇНІ/І. В. Комарова //Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2012. — №1(17). — С.166—171.

Файл статьи: