НЕЧІТКО-МНОЖИННИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ РИЗИКУ БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВА

Автор: 
Ісаєва Т. М.

УДК 658.15:004

Анотація. У статті розглянуто проблему аналізу ризику банкрутства підприємств. Викладено нечіткомножинний підхід до оцінки ризику банкрутства, описуються передумови доцільності застосування названого підходу в умовах економіки України.

Ключові слова: банкрутство, нечітка множина, лінгвістична змінна, нечітко-множинний підхід, модель, ризик, міра ризику.

Summary. The article deals with the problem of risk analysis of bankruptcy of the enterprises. The indistinct-plural approach to an estimation of risk of bankruptcy of the enterprise is setup, the prerequisites of expediency consideration and application of given approach in conditions of economy of Ukraine are described.

Key words: bankruptcy, indistinct set, linguistic variable, indistinct-plural approach, model, risk, risk degree.

Ісаєва Тетяна Миколаївна, старший викладач кафедри математики та математичних методів в економіці Бердянського університету менеджменту і бізнесу. 71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул.Свободи, 117-А.

Наукові інтереси: математичні методи і моделі в економіці.

Ісаєва Т. М. НЕЧІТКО-МНОЖИННИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ РИЗИКУ БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВА /Т. М. Ісаєва//Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2012. — №1(17). — С.108—113.

Файл статьи: