ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Автор: 
Майданевич П. Н.
Автор: 
Емцова М. С.

УДК 657.37:330.552.4 

Анотація. У статті досліджено особливості обліку виробничих запасів згідно з міжнародними стандартами фінансової звітності, надано порівняння національних і міжнародних стандартів.

Ключові слова: собівартість запасів, чиста вартість реалізації, первісна вартість запасів, справедлива вартість.

Summary. In this article the characteristics of inventory accounting in accordance with International Financial Reporting Standards, provided a comparison of national and international standards.

Key words: the cost of inventories and net realizable value, the initial cost of inventory, fair value.

Комарова І. В. ДІЯЛЬНІСТЬ НЕДЕРЖАВНИХ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ В УКРАЇНІ/І. В. Комарова //Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2012. — №1(17). — С.177—180.

Файл статьи: