ОСОБЛИВОСТІ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА

Автор: 
Шульга Ж. О.

УДК 338.24(477)

Анотація. У статті досліджено теоретичну сутність поняття «економіка знань». Також здійснено спробу розкрити особливості економіки знань на сучасному етапі розвитку суспільства.

Ключові слова: знання, інновації, економіка знань, суспільство, людський розвиток.

Summary. The theoretical essence of the term «economics of knowledge» was brought up in the article. Also it was an attempt to open specifications of economics of knowledge on the modern STAGE OF THE development of society.

Key words: knowledge, innovation, economics of knowledge, society, human progress.

Шульга Жанна Олександрівна, старший викладач кафедри економіки підприємств Бердянського університету менеджменту і бізнесу.

Шульга Ж. О. ОСОБЛИВОСТІ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА / Ж. О. Шульга // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2012. — №1(17). — С.94—99.

Файл статьи: