СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ РИНКУ ПРАЦІ

Автор: 
Транченко Л. В.

УДК 331.5:330.3

Анотація. У статті досліджується сучасний стан та проблеми ринку праці в Україні. Автор ґрунтується на тому, що основним рушієм економічного розвитку є соціальні групи, які володіють кваліфікаційними і трудовими можливостями, соціальною активністю і мобільністю, спроможністю адаптуватися до сформованих умов і ефективно реалізувати свої можливості.

Ключові слова: ринок праці, праця, зайнятість населення, безробіття, міське населення, сільське населення.

Summary. This article examines the current state and problems of the labor market in Ukraine. The author relies on the fact that the main engine of economic development are the social groups that have the qualification and employment opportunities, social activity and mobility, ability to adapt to existing conditions and effectively realize their potential.

Key words: labor market, labor, employment, unemployment, urban population, rural population.

Транченко Людмила Володимирівна, доцент кафедри економіки та менеджменту Уманської філії ПВНЗ «Європейський університет», м. Умань, кандидат економічних наук, доцент. 20300, м. Умань, Черкаська обл., вул. Садова, буд. 45, кв. 3.

Наукові інтереси: сільський ринок праці.

Транченко Л. В. СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ РИНКУ ПРАЦІ //Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2012. — №1(17). — С.156—160.

Файл статьи: