Формування та розвиток аграрного регіонального ринку

Автор: 
Клименко А. А.


УДК 631.1

Анотація. Сільське господарство є пріоритетним сектором національної економіки, розвиток аграрного ринку має життєво важливе значення. Існуюча у вітчизняному агропромисловому комплексі ринкова інфраструктура ще не є досконалою, оскільки знаходиться лише на початковому етапі свого формування, її окремі складові елементи розрізнені і функціонують хаотично. Функціонуванню інфраструктурних елементів на регіональному рівні бракує системності, а процесу їх становлення — послідовності.

Ключові слова: диспаритет, інфраструктура, кон’юнктура, кредитування, прогнозування, сегмент, тінізація.

Summary. Agriculture is a priority sector for the national economy, the development of agricultural market is vital. Existing in the national agribusiness market infrastructure is not yet perfect, as it is only at the initial stage of its formation, its individual components and separate function erratically. Functioning infrastructure elements at the regional level, lack consistency and the process of their formation — consistency.

Key words: disparity, infrastructure, market conditions, credit, forecasting segment shadow.

Клименко Анна Анатоліївна, доцент кафедри обліку, аналізу і аудиту Бердянського університету менеджменту і бізнесу, кандидат економічних наук.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117-А.

Наукові інтереси: регіональні стратегії управління сталим розвитком аграрного ринку.


Клименко А. А. Формування та розвиток аграрного регіонального ринку / Клименко А. А. // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2014. — №1(25). — С.108-111.


Файл статьи: