Концепція внутрішньокорпоративного маркетингу у системі зовнішньоекономічної діяльності

Автор: 
Тарлопов І. О.


УДК 339.9

Анотація. У статті надається огляд найбільш впливових наукових шкіл пропорційно внеску їх представників у розбудову теоретичних та прикладних засад внутрішньокорпоративного маркетингу (ВМ). Надаються результати порівняльного аналізу існуючих концепцій ВМ. Обґрунтована необхідність їх використання в діяльності суб’єктів ЗЕД України.

Ключові слова: маркетинг послуг, внутрішньокорпоративний маркетинг, контактний персонал, зовнішньоекономічна діяльність, внутрішній ринок.

Summary. The article provides an overview of the most influential scientific schools in proportion to the contribution of their representatives in the development of the theoretical and applied principles of corporate marketing. Are the results of a comparative analysis of the existing concepts VM. The necessity of their use in the activity of subjects of foreign economic activity of Ukraine.

Key words: services marketing, corporate marketing, contact staff, foreign trade activities, the internal market.

Тарлопов Ігор Олегович, доцент кафедри маркетингу Бердянського університету менеджменту і бізнесу, кандидат економічних наук, доцент.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117-А

Наукові інтереси: міжнародна економіка.


Тарлопов І. О. Концепція внутрішньокорпоративного маркетингу у системі зовнішньоекономічної діяльності / Тарлопов І. О. // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2014. — №1(25). — С.12—15.


Файл статьи: