Прогнозування для підтримки прийняття рішень в управлінні економічними об’єктами (частина ІІ)

Автор: 
Передерій Л. В.

УДК 004.414.23

Анотація. Стаття присвячена огляду методу штучних нейронних мереж і застосуванню його та методу часових рядів при розробці прогнозної системи підтримки прийняття рішень, призначеної для підвищення ефективності управління економічними об’єктами.

Ключові слова: штучна нейронна мережа, прогноз, генерація прогнозу, управління прогнозом, період прогнозування, горизонт прогнозування, інтервал прогнозування, математична модель, часові послідовності.

Summary. The article is devoted the review of method of artificial neuron networks and application of him and method of sentinel rows at development of the prognosis system of support of making a decision, efficiency of management economic objects intended for an increase.

Key words: artificial neuron network, prognosis, generation of prognosis, management a prognosis, period of prognostication, horizon of prognostication, interval of prognostication, mathematical model, sentinel sequences.

Передерій Людмила Василівна, доцент кафедри інформаційних систем і технологій Бердянського університету менеджменту і бізнесу.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117-А.

Наукові інтереси: системний аналіз, інтелектуальні системи, аналіз даних.


Передерій Л. В. Прогнозування для підтримки прийняття рішень в управлінні економічними об’єктами (частина ІІ) / Передерій Л. В. // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2014. — №1(25). — С.77-83.


Файл статьи: