Розрахунок поточних витрат реалізації та мінімальної ціни продажу програмного продукту

Автор: 
Порватова Н. М.

УДК 004.9

Анотація. Важливе місце в проекті, пов’язаному з розробкою автоматизованих систем, займають організаційно-економічні питання, зокрема техніко-економічне обґрунтування ухвалюваних рішень. Метою техніко-економічного обґрунтування є кількісний і якісний доказ економічної доцільності створення або розвитку системи, а також визначення організаційно-економічних умов її ефективного функціонування. У статті приводяться рекомендації з розробки організаційно-економічних розрахунків проекту.

Ключові слова: проект, обґрунтування, розрахунок, витрати, доцільність, точка беззбитковості, автоматизована система, ефективність.

Summary. Important role in projects related to the development of automated systems take organizational and economic issues, including a feasibility study uhvalyuvanyh decisions. The aim of the feasibility study is quantitative and qualitative evidence of the economic feasibility the creation or development system and identify the organizational and economic conditions for its effective functioning. This article presents guidelines to develop organizational and economic calculations project.

Key words: project, study, calculation, costs, feasibility, break-even point, automated system efficiency.

Порватова Надія Михайлівна, старший викладач кафедри інформаційних систем і технологій Бердянського університету менеджменту і бізнесу.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117-А.

Наукові інтереси: інформаційні технології в економіці, економічне прогнозування, маркетинг, стратегічний аналіз.


Порватова Н. М. Розрахунок поточних витрат реалізації та мінімальної ціни продажу програмного продукту / Порватова Н. М. // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2014. — №1(25). — С.84-86.


Файл статьи: