Сучасний стан та розвиток інноваційної діяльності в Запорізькому регіоні

Автор: 
Пелішенко В. П.
Автор: 
Куманецький С. А.


УДК 330.341.1

Анотація. У статті проаналізовано інноваційний клімат, що склався нині в Запорізькому регіоні. Наведено пропозиції та рекомендації щодо покращення інноваційної ситуації в регіоні.

Ключові слова: інновація підприємства, інноваційна діяльність, конкурентоспроможність, кредит, аналіз.

Summary. Innovative climate folded presently in Zaporizka region has been analyzed in the article. There have been represented suggestions and recommendations on the improvement of innovative situation in the region.

Key words: innovation, enterprises, innovative activity, competitiveness, credit, analysis.

Пелішенко Валентин Павлович, професор кафедри менеджмент у і туризму Бердянського університе ту менеджмент у і бізнесу, доктор економічних наук, професор.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117-А.

Наукові інтереси: маркетингова та інноваційно-інвестиційна діяльність.

Куманецький Сергій Анатолійович, асистент кафедри менеджменту і туризму Бердянського університету менеджменту і бізнесу.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117-А.

Наукові інтереси: інвестиційна привабливість Запорізько го регіону.


Пелішенко В. П. Сучасний стан та розвиток інноваційної діяльності в Запорізькому регіоні / Пелішенко В. П., Куманецький С. А. // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2014. — №1(25). — С.118-122.


Файл статьи: