Теоретичні аспекти дослідження конкурентоспроможності національної економіки в умовах глобалізації

Автор: 
Богашко О. Л.

УДК 330.34

Анотація. У статті узагальнено результати наукового пошуку провідних учених з розвитку теорії конкуренції, зокрема розглянуто їх внесок у дослідження конкурентоспроможності. Акцентовано увагу на особливостях сучасного етапу розвитку світової економіки, що вносять нові корективи в класичні визначення конкурентоспроможності та методів її досягнення. Визначено конкурентоспроможність національної економіки як цілісний результат системної взаємодії всіх суб’єктів економічних відносин, та на цій основі здійснено аналіз конкурентоспроможності згідно із класифікацією структурних рівнів організації економічних систем.

Ключові слова: глобалізація, конкурентоспроможність, системний підхід, національна економіка.

Summary. In the article the results of scientific search of leading scientists are generalized from development of theory of competition, in particular their payment is considered in research of competitiveness. Attention is accented on the features of the modern stage of development of world economy, which bring in new corrections in classic determinations of competitiveness and methods of her achievement. The competitiveness of national economy as integral result of system cooperation of all subjects of economic relations is certain and on this basis the anаlysis of competitiveness is carried out in obedience to classification of structural levels of organization of the economic systems.

Key words: globalization, competitiveness, approach of the systems, national economy.

Богашко Олександр Леонідович, доцент кафедри менеджменту Європейського університету (Уманська філія, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини), здобувач, кандидат економічних наук, доцент.

20300, Черкаська область, м. Умань, І пров. Герцена, 12 а.

Наукові інтереси: державне управління інноваційним розвитком в Україні.


Богашко О. Л. Теоретичні аспекти дослідження конкурентоспроможності національної економіки в умовах глобалізації / Богашко О. Л. // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2014. — №1(25). — С.32-37.


Файл статьи: