Удосконалення механізму державної підтримки розвитку мережевих форм підприємництва в аграрному секторі прикордонних регіонів

Автор: 
Кірова Л. Л.


УДК 631.145

Анотація. У статті визначено роль кластеризації сучасного агропромислового виробництва в адаптації національних агропродовольчих систем до викликів глобалізації, запропоновано організаційно-економічні засади формування механізму створення транскордонних кластерів в АПК прикордонних регіонів та визначено шляхи вдосконалення механізму державної підтримки розвитку мережевих форм бізнесу в аграрному секторі прикордонних регіонів.

Ключові слова: кластеризація, агробізнес, інтеграція, конкурентоспроможність, агрокорпорації, євро-регіони, глобалізація, трансформація, співробітництво, кластер.

Summary. Define the role of clustering modern agro-industrial production in the adaptation of national agricultural systems to meet the challenges of globalization, to offer organizational-economic bases of formation of the mechanism of creation of cross-border clusters in agriculture in border regions and to identify ways of improving the mechanism of state support of development of network forms of business in the agrarian sector of the border regions.

Key words: clustering, agro-business integration, competitiveness, Agrocorporation, Euroregion, globalization, transformation, co-cluster.

Кірова Людмила Леонідівна, старший викладач кафедри економічної теорії Бердянського університету менеджменту і бізнесу, кандидат економічних наук.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117-А.

Наукові інтереси: проблеми формування та розвиток сільськогосподарської кооперації.


Кірова Л. Л. Удосконалення механізму державної підтримки розвитку мережевих форм підприємництва в аграрному секторі прикордонних регіонів / Кірова Л. Л. // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2014. — №1(25). — С.103-107.


Файл статьи: