Ринкові механізми надання соціальних послуг: проблеми та перспективи

Автор: 
Баланда А. Л.

УДК 364–7(083.94)+330

Анотація.
Стаття присвячена обґрунтуванню напрямків та форм впливу держави на розвиток ринкових засад надання соціальних послуг в Україні. Зазначається, що скорочення можливостей держави щодо фінансування галузей соціальної інфраструктури призвело як до зниження обсягів і якості надання послуг, так і до значного їх заміщення платними формами надання послуг. На основі проведеного аналізу відзначається обмеженість моделі простої лінійної регресії. Побудовано модель залучення на ринок соціальних послуг підприємств приватного сектору через упровадження механізмів державного стимулювання підприємницької активності.

Ключові слова:
сфера послуг, соціальні послуги, підприємства, бюджетне фінансування, державне регулювання.

Summary.
The paper is devoted to substantiation of directions and forms of state influence on the development of market principles of social services in Ukraine. It is noted that the reduction in opportunities of the State to finance the social infrastructure sectors has led to reduction in the volume and quality of services, and a significant substitution of paid forms of service provision. Based on the analysis, the limitation of simple linear regression model has been noted. The model of attracting private sector to the market social services via introduction of mechanisms of stimulation of entrepreneurial activity has been constructed.

Key words:
service sector, social services, enterprises, financing, government regulation.

Баланда Анатолій Людвигович,
професор кафедри економіки підприємств Бердянського університету менеджменту та бізнесу, доктор економічних наук, професор.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117-А.

Наукові інтереси:
соціальна економіка, соціальна політика, економіка праці.
Баланда А. Л. Ринкові механізми надання соціальних послуг: проблеми та перспективи / Баланда А. Л. // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2015. — №1(29). — C.123-127.

Файл статьи: