Розвиток парадигми соціального захисту в економічній теорії

Автор: 
Трофимов А. В.


УДК 351.82:338

Анотація. Стаття присвячена узагальненню основних теоретичних засад дослідження соціального захисту населення в контексті розвитку економічної теорії. На основі проведеного аналізу констатується теоретична неопрацьованість широко вживаного категоріально-понятійного апарату. Кожний із проаналізованих підходів відображає окремі характеристики, властиві соціальному захисту, проте не дозволяє повною мірою відобразити його зміст. З урахуванням аналізу теоретичних засад економічної теорії соціальний захист слід розуміти як сукупність заходів різних інститутів, що легалізують політику добробуту, виходячи із панівної системи цінностей у суспільстві та відповідно до рівня розвитку економіки.

Ключові слова: державне управління, соціальна сфера, теорія, економічна формація.

Summary. The paper is devoted to the generalization of the basic theoretical principles of research of social protection in the context of economic theory. Based on the theoretical analysis, it is noted that widely used categorialconceptual apparatus has not been thoroughly researched. Each of the analyzed approaches shows the certain characteristics inherent to the social protection, but it cannot fully display its contents. Taking into account the analysis of the theoretical foundations of economic theory, social protection should be considered as a set of measures of various institutions that legalize welfare policy, based on the dominant system of values in society and in accordance with the level of economic development.

Key words: public administration, social area, theory, economic formation.

Трофимов Андрій Володимирович, аспірант кафедри економіки підприємства Бердянського університету менеджменту і бізнесу.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117-А.

Наукові інтереси: державне управління, соціальна політика.


Трофимов А. В. Розвиток парадигми соціального захисту в економічній теорії / Трофимов А. В. // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2015. — №1(29). — C.133-138.


Файл статьи: