Системний підхід до організації внутрішнього контролю на підприємствах санаторно­курортної сфери

Автор: 
Глущенко Я. І.


УДК 330:338.48

Анотація. У статті розглянуто особливості організації системи внутрішнього контролю на підприємствах санаторно-курортної сфери. Охарактеризовано організаційне, інформаційне та методичне забезпечення контрольного процесу.

Ключові слова: система внутрішнього контролю, системний підхід, суб’єкти контролю, об’єкти контролю, інформаційне, організаційне, методичне забезпечення.

Summary. In the article the features of the organization of internal control system in enterprises of sanatorium sphere are considered. Organizational, informational and methodological support of control process are characterized.

Key words: system of internal control, systematic approach, subjects of control, objects of control, information, organizational, methodological support.

Глущенко Ярослава Іванівна, доцент кафедри бухгатерського обліку та аудиту Донецького нац. ун-ту економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, кандидат економічних наук, доцент.

50042, м. Кривий Рог, вул. Курчатова, 13.

Наукові інтереси: фінансовий аналіз, аналіз господарської діяльності, податкове планування.


Глущенко Я. І. Системний підхід до організації внутрішнього контролю на підприємствах санаторно­курортної сфери / Глущенко Я. І. // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2015. — №1(29). — C.63-65.


Файл статьи: