SWOT­аналіз конкурентоспроможності туристичного ринку України

Автор: 
Фролова В. Ю.


УДК 379.85

Анотація. У статті висвітлено поточний стан розвитку туристичного сектору України, виявлено основні проблеми та закономірності його розвитку. За допомогою SWOT-аналізу проведено моніторинг туристично-рекреаційної галузі України. Визначено першочергові заходи, впровадження яких позитивно позначиться на стимулюванні комплексного розвитку туристичного сектору України та його конкурентоспроможності.

Ключові слова: туристичний сектор України, стратегічний аналіз, конкурентоспроможність, туристичний продукт, SWOT-аналіз.

Summary. Current development state of tourist sector of Ukraine is lighted up in the article. Basic problems and conformities to the law of his development are found. By the help of SWOT-analysis, monitoring of tourist-rekreatsyonnoy industry of Ukraine is conducted. Primary measures are determined, introduction of which will positively impact on stimulation of complex development of tourist sector of Ukraine and its competitiveness.

Key words: tourist sector of Ukraine, strategic analysis, competitiveness, tourist product, SWOT-analysis.

Фролова Валерія Юріївна, здобувач кафедри економіки підприємств Бердянського університету менеджменту і бізнесу.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117-А

Наукові інтереси: стратегічний маркетинг, конкурентоспроможність підприємств, конкурентні маркетингові стратегії.


Фролова В. Ю. SWOT­аналіз конкурентоспроможності туристичного ринку України / Фролова В. Ю. // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2015. — №1(29). — C.42-46.


Файл статьи: