Еволюція маркетингу як теорії управління

Автор: 
Тарлопов І. О.

УДК 338.264

Анотація.
У статті наведені результати досліджень з питань еволюції і перспектив розвитку маркетингу. Розглядаються теорія і практика управлінської

діяльності компаній на засадах маркетингу. Надано аналіз маркетингових концепцій від товарної до маркетингу відносин. Доведено, що остання є

найбільш передовою в розумінні встановлення і забезпечення горизонтальних і вертикальних, внутрішніх і зовнішніх міжорганізаційних та

міжособистісних відносин для організацій, які зацікавлені у подальшому розвитку.

Ключові слова:
маркетинг, маркетингові концепції, періодизація розвитку маркетингу, класифікація маркетингових відносин.

Summary.
The article presents the results of studies on the evolution and prospects of marketing development. Examines the theory and practice of the

management of the companies on the basis of marketing. The analysis of marketing concepts from commodity to relationship marketing. It is

proved that the latter is the most advanced in terms of establishment and maintenance of horizontal and vertical, internal and external inter-

organizational and interpersonal relationships for organizations that are interested in further development.

Key words:
marketing, marketing concept, periodization of marketing development, the classification of marketing of relations.

Тарлопов Ігор Олегович,
доцент кафедри економіки Бердянського університету менеджменту і бізнесу, кандидат економічних наук, доцент.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117-А

Наукові інтереси:
міжнародна економіка.Тарлопов І. О. Еволюція маркетингу як теорії управління / Тарлопов І. О. // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2016. — №1(33). — С.30-34.

Файл статьи: