Фіскальна автономія регіонів України

Автор: 
Комарова І. В.

УДК 336.15:353

Анотація.
Виявлено тенденції, які склались у формуванні доходів місцевих бюджетів України: рівень забезпеченості місцевих бюджетів власними доходами,

залежність від трансфертів з державного бюджету, коефіцієнт фіскальної автономії. Надано порівняльну характеристику моделей організації

міжбюджетних відносин. Проведено порівняння фіскальної автономії органів місцевого самоврядування України з іншими країнами. Виявлено

диспропорції показників фіскальної автономії регіонів України. Окреслено пріоритетні напрями оптимізації міжбюджетних відносин.

Ключові слова:
міжбюджетні відносини, державний бюджет, місцеві бюджети, міжбюджетні трансферти, коефіцієнт фіскальної автономії.

Summary.
An author educed tendencies that was folded in forming of revenue of local budgets of Ukraine: local budgets revenues before transfers from the

state budget, rate of dependency local budgets on transfers from the state budget, coefficient of fiscal autonomy. An author conducted

comparative description of models of organization of inter-governmental fiscal relations. An author compared the fiscal autonomy of organs of

local self-government of Ukraine to other countries. An author educed disproportions of indexes of fiscal autonomy of regions of Ukraine.

Priority directions of optimization of intergovernmental fiscal relations are outlined.

Key words:
intergovernmental fiscal relations, the state budget, the local budgets, intergovernmental transfers, rate coefficient of fiscal autonomy.

Комарова Інна Валентинівна,
проректор з наукової роботи Бердянського університету менеджменту і бізнесу, кандидат економічних наук, доцент.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117-А.

Наукові інтереси:
сучасні проблеми фінансової політики України.Комарова І. В. Фіскальна автономія регіонів України / Комарова І. В. // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2016. — №1(33). — С.109-115.

Файл статьи: