Гуманістичні імперативи економічного розвитку

Автор: 
Ушенко Н. В.

УДК 331.101.4

Анотація.
У статті обґрунтовано гуманізацію суспільних відносин як пріоритетний процес, здатний якісно впливати на реалізацію державної політики України

в оновлених умовах демократії, європейської інтеграції та економічної конкуренції. Доведено, що капіталізація виступає економічною основою

мотивації для впровадження та закріплення гуманістичних принципів регулювання в процесі діяльності людини «економічної» та нарощує потенціал

запровадження «економіки знань» як моделі розвитку національної економіки. Наведено концептуальні засади регуляторного впливу соціальних

інститутів сприяння інтелектуалізації людського капіталу на досягнення пріоритетних напрямів посилення цього процесу через моніторинг соці-
альних індикаторів його відтворення.

Ключові слова:
економічний гуманізм, людський розвиток, реформа, економіка знань, людський капітал, інтелектуалізація, інноваційний розвиток, капіталізація,

відтворення.

Summary.
In the article the humanization of social relations as a priority process is grounded capable qualitatively affect the implementation of the

state policy of Ukraine in the updated terms of democracy, European integration and economic competition. It is proved that the capitalization

of an economic basis for the motivation for the introduction and consolidation of humanistic principles in the regulation of «economic» human

activities and increases the potential of introduction of «knowledge economy» as a model of the national economy. Conceptual bases of

regulatory impact of social institutions promote intellectualization of human capital to achieve the priorities of strengthening this process

by monitoring social indicators play.

Key words:
economic humanism, human development, reform, knowledge economy, human capital, intellectualization, innovative development, capitalization,

playback.

Ушенко Наталя Валентинівна,
завідувач кафедри менеджменту і туризму Бердянського університету менеджменту і бізнесу, доктор економічних наук, професор.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117-А

Наукові інтереси:
відтворення людського капіталу, соціально-трудові відносини, економіка знань.Ушенко Н. В. Гуманістичні імперативи економічного розвитку / Ушенко Н. В. // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2016. — №1(33). — С.35-42.

Файл статьи: