Інвестиційна привабливість промислового підприємства

Автор: 
Горяча О. Л.

УДК 330.322

Анотація.
У статті розглянуто теоретико-економічна сутність поняття «інвестиційна привабливість підприємства» на основі узагальнення наявних її

трактувань та прийнято визначення інвестиційної привабливості для підприємства. Проаналізовано поле кількісних і якісних факторів, які

впливають на формування інвестиційної привабливості підприємства. Розглянуто чинники, що визначають рівень інвестиційної привабливості

підприємства. Запропоновано процес управління інвестиційною привабливістю промислового підприємства.

Ключові слова:
інвестиційна привабливість підприємства, промислове підприємство, кількісні і якісні фактори, інвестиційний клімат, індекс інвестиційної

привабливості.

Summary.
Theoretical economic substance of the term «investment attractiveness of enterprise» based on a synthesis of available treatments and accepted

definition of investment attractiveness of the enterprise is considered. The field of quantitative and qualitative factors that influence the

formation of investment attractiveness is analyzed. The factors that determine the level of investment attractiveness are discovered. The

process of investment appeal of industrial enterprise is proposed.

Key words:
investment attractiveness of the enterprise, industrial enterprise, quantitative and qualitative factors, investment climate, the index of

investment attractiveness.

Горяча Оксана Любомирівна,
доцент кафедри економіки Бердянського університету менеджменту і бізнесу, кандидат економічних наук, доцент.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117-А

Наукові інтереси:
фінансові послуги, фінансові ринки, фінансові посередники, інвестиційна діяльність.Горяча О. Л. Інвестиційна привабливість промислового підприємства / Горяча О. Л. // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2016. — №1(33). — С.46-52.

Файл статьи: