Методи і моделі декомпозиції економічного розвитку

Автор: 
Беседін В. Ф.

УДК 338.27

Анотація.
Розглянуті загальні підходи теорії декомпозиції до визначення внеску факторів виробництва в економічний розвиток, проаналізовані існуючі методи

декомпозиції, аналітично обгрунтована запропонована модель декомпозиції, показана можливість використання факторного підходу в аналізі і

прогнозуванні розвитку економіки.

Ключові слова:
методи декомпозиції, моделі декомпозиції, декомпозиція приросту ВВП, фактори виробництва.

Summary.
The general going of theory of decouplig is considered near determination of deposit of factors of production in economic development, the

existent methods of decouplig are analysed, the offered model of decouplig is analytically reasonable, possibility of the use of factor

approach is shown in an analysis and prognostication of development of economy.

Key words:
methods of decouplig, model of decouplig, decouplig of increase of GDP, factors of production.

Беседін Василь Федорович,
професор кафедри економіки Бердянського університету менеджменту і бізнесу, доктор економічних наук, професор.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117-А

Наукові інтереси:
побудова в Україні соціально орієнтованої, регульованої економіки ринкового типу.Беседін В. Ф. Методи і моделі декомпозиції економічного розвитку / Беседін В. Ф. // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2016. — №1(33). — С.16-22.

Файл статьи: