Про проблему вибору моделей для виробничих ліній

Автор: 
Пігнастий О. М.
Автор: 
Бондаренко Х. М.

УДК 658.51.012

Анотація.
У статті наведено порівняльну характеристику моделей промислових виробничих ліній, що функціонують в перехідному режимі, проаналізовано їх

переваги та недоліки. Для розглянутих моделей оцінена точність розрахунків агрегованих параметрів промислових виробничих ліній. Показано

принцип побудови PDE-моделей з використанням статистичної теорії опису виробничих систем. Обґрунтовано перспективи розвитку моделей виробничих

потокових ліній, які використовуються при проектуванні систем управління потоковим виробництвом.

Ключові слова:
моделі виробничих процесів, перехідний режим поточної лінії, PDE-модель, моделі статистичної динаміки систем управління.

Summary.
The article presents comparative characteristic of models of industrial production lines operating in transition mode, their advantages and

disadvantages are analyzed. For these models the accuracy of calculations of aggregated parameters of industrial production lines is evaluated.

The principle of the PDE-models is showed using the statistical theory of describing production systems. The prospects of developing models of

industrial production lines that are used in the design of in-line production control systems.

Key words:
models of production processes, production line transition mode, PDE-model, a model of statistical dynamics of control systems.

Пігнастий Олег Михайлович,
професор кафедри комп’ютерного моніторингу і логістики Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», доктор

технічних наук, професор.

61102, м. Харків, вул. Пушкінська, 79-2.

Наукові інтереси:
організація виробництва.

Бондаренко Христина Михайлівна,
інженер кафедри комп’ютерного моніторингу і логістики Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут».

61038, м. Харків, вул. Спортивна буд. 1, кв. 402.

Наукові інтереси:
організація виробництва.Пігнастий О. М. Про проблему вибору моделей для виробничих ліній / Пігнастий О. М., Бондаренко Х. М. // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2016. — №1(33). — С.56-64.

Файл статьи: