Ринок праці у забезпеченні аграрного виробництва робочою силою

Автор: 
Олійник Є. О.

УДК 331.582.12:63

Анотація.
У статті розкрито вплив ринку аграрної праці, як прояв вираженої галузевої структури, на оцінку ступеня співвідношення між виробничим попитом

та пропозицією робочої сили за її кількісно-якісною ознакою в сільськогосподарському виробництві.

Ключові слова:
робоча сила, ринок праці, зайнятість, сільське населення, аграрне виробництво.

Summary.
The article shows the influence of agrarian labor market as a manifestation of severe industry structure, to assess the degree of correlation

between manufacturing demand and supply of labor for its quantitative and qualitative characteristics in agricultural production.

Key words:
labor, labor market, employment, rural population, agricultural production.

Олійник Євген Олегович,
кандидат економічних наук, старший викладач кафедри економіки підприємства Полтавської державної аграрної академії.

36003, м. Полтава, вул. Сковороди, 1/3.

Наукові інтереси:
управління та ефективність використання трудових ресурсів аграрного виробництва.Олійник Є. О. Ринок праці у забезпеченні аграрного виробництва робочою силою / Олійник Є. О. // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2016. — №1(33). — С.87-91.

Файл статьи: