Фінансовий механізм інтегрованих аграрних підприємств: теоретичний аспект

Автор: 
Буряк А.В.

 

 

УДК 338.2:365.28

Анотація. Ринковий поступ національної економіки зумовив трансформаційні процеси організаційно-правових форм аграрних підприємств, як первинної їх ланки, визначивши стратегію господарювання та умови зовнішнього оточення з виникненням бізнес процесів. Перетворення відносин власності, управління фінансами, виробничим потенціалом, відображає тенденції монополізації, що характеризується корпоративними процесами для вітчизняного товаровиробника сільськогосподарської продукції, які можуть стати одним із джерел інвестиційного пожвавлення аграрної галузі.

Ключові слова: фінансовий механізм, інтегратор, агропромислові підприємства, грошові потоки, фінансовий моніторинг.

 

Summary. Market progress of the national economy caused the transformation processes of legal forms of agricultural enterprises as their primary level, defining strategy and managing external conditions surrounding the emergence of business processes. The transformation of property relations, financial management, production potential, reflects the trend of monopolization, characterized by corporate processes to domestic producers of agricultural products, which can become a source of investment revival of the agricultural sector.

Key words: financial mechanism integrator, agro-industrial enterprises, cash flows, financial monitoring.

 

 

Файл статьи: