Інтеграційні процеси у сільському господарстві: становлення, вибір форми, розвиток

Автор: 
Олійник О.О.
Автор: 
Дем’яненко І.В.

 

 

УДК 338.332.12

Анотація. Розглянуто становлення та розвиток інтеграційних операцій корпоративного злиття чи поглинання в аграрному секторі економіки України як необхідної умови підвищення ефективності агробізнесу, що має великомасштабні організаційно-економічні і фінансові можливості реалізації інвестиційно-інноваційних проектів з подальшою вертикальною та горизонтальною реструктуризацією.

Ключові слова: агроінтеграція, агробізнес, горизонтальна та вертикальна форма інтеграції.

 

Summary. We consider the formation and development of integration operations of corporate mergers or acquisitions in the agricultural sector of Ukraine as a necessary condition for improving the efficiency of agricultural business that has a large-scale organizational, economic and financial feasibility of investment and innovation projects with subsequent vertical and horizontal restructuring.

Key words: agricultural integration, agribusiness, horizontal and vertical form of integration.

 

 

Файл статьи: