ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ ОНТОЛОГІЧНОГО ПІДХОДУ

Автор: 
Іванченко Н. О.

УДК 004.415

Анотація: У статті обґрунтовано теоретичну базу для проектування й розробки єдиного інструментального середовища моделювання архітектури підприємства та його інформаційно-аналітичної системи управління економічною безпекою підприємства на основі комплексу формалізованих моделей предметної області та методів онтологічного інжинірингу.

Ключові слова: інформаційно-аналітична система, економічна безпека підприємства, архітектура підприємства, онтологічний інжиніринг.

Summary. In the article grounded theoretical base for planning and development of unique instrumental environment of design of architecture of enterprise and his informative-analyticalcontrol system by economic safety of enterprise on the basis of complex of the formalized models of subject domain and methods of the ontological engineering.

Key words: informative-analytical system, economic safety of enterprise, architecture of enterprise, ontological engineering.

Іванченко Надія Олександрівна, доцент кафедри економічної кібернетики Національного авіаційного університету, Інституту економіки і менеджменту, кандидат економічних наук, доцент. 02095, Київ, вул. Княжий Затон, 14-В, кв. 57.

Наукові інтереси: захист інформації.

Н. О. Іванченко ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ ОНТОЛОГІЧНОГО ПІДХОДУ/Н. О. Іванченко //Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2012. — №2(18). — С.75—78.

Файл статьи: