ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ЯК ФАКТОР КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Автор: 
Кузнєцова А. С.
Автор: 
Федотова Т. А.

УДК 65.012.123.009.12

Анотація: У статті доведено, що необхідним фактором забезпечення конкурентоспроможності підприємств на сучасному етапі є інноваційний розвиток. Досліджено сучасний стан інноваційного розвитку української економіки. Визначено напрями ефективного розвитку українських підприємств на ґрунті впровадження інновацій з метою підвищення рівня їх конкурентоспроможності.

Ключові слова: інноваційний розвиток, інноваційна система, конкурентоспроможність, інновації.

Summary. It is proved that an essential factor of competitiveness of enterprises at the present stage is an innovative development. The modern state of innovation development of Ukrainian economy. The directions of the effective development of Ukrainian enterprises on the basis of innovation to enhance their competitiveness.

Key words: innovative development, innovative system, competitiveness, innovations.

Федотова Тетяна Анатоліївна, доцент кафедри економіки і управління національним господарством Дніпропетровського національного університету ім. О. Гончара. 49081, м. Дніпропетровськ, вул. Тьоміна, 10/2.

Наукові інтереси: різноманітні аспекти регулювання ринку праці й інших сфер економіки, у тому числі на міжнародному рівні.

А. С. Кузнєцова, Т. А. Федотова ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ЯК ФАКТОР КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ /А. С. Кузнєцова, Т. А. Федотова //Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2012. — №2(18). — С.96—99.

Файл статьи: