МІСЦЕ І РОЛЬ КРЕДИТНИХ СПІЛОК НА ФІНАНСОВОМУ РИНКУ УКРАЇНИ

Автор: 
Степанова В. О.

УДК 336.732

Анотація. У статті досліджено особливості діяльності кредитних спілок в Україні, а також розкрита їх роль і місце на національному фінансовому ринку. Зокрема, проведено детальний аналіз стану кредитних спілок України, акцентовано увагу на головних проблемах діяльності кредитних спілок на ринку фінансових послуг України. Також запропоновано основні механізми стабілізації та фінансового оздоровлення крединих спілок України за рахунок законодавчих та інституціональних умов.

Ключові слова: кредит, кредитна спілка, кредитна кооперація, фінансовий ринок.

Summary. In the article the features of activity of credit unions are investigational in Ukraine, and also their role and place are exposed at the national financial market. In particular, the detailed analysis of the state of credit unions of Ukraine is conducted, attention is accented on the basic problems of activity of credit unions at the market of financial services of Ukraine. The basic mechanisms of stabilizing and financial making healthy of credit unions of Ukraine are also offered due to legislative and institutional terms.

Key words: credit; credit union, credit cooperation, financial market.

Степанова Вікторія Олександрівна, старший викладач кафедри фінансів і кредиту Бердянського університету менеджменту і бізнесу. 71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117-А.

Наукові інтереси: проблеми та перспективи розвитку інвестиційної діяльності в Україні.

В. О. Степанова МІСЦЕ І РОЛЬ КРЕДИТНИХ СПІЛОК НА ФІНАНСОВОМУ РИНКУ УКРАЇНИ / В. О. Степанова//Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2012. — №2(18). — С.135—139.

Файл статьи: