МОЖЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ШТУЧНИХ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ У СИСТЕМІ МОНІТОРИНГУ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

Автор: 
Кулаженко В. В.

УДК 658.012.8

Анотація. У статті розкрито сутність системи моніторингу економічної безпеки підприємств і проблеми, які виникають на етапі вибору ефективних засобів аналізу статистичних даних. Проаналізовано переваги і недоліки штучних нейронних мереж. Описано можливість їх інтеграції у систему моніторингу економічної безпеки підприємств (СМЕБП).

Ключові слова: економічна безпека підприємства, моніторинг, система моніторингу, штучні нейронні мережі, нейрон, регресія, класифікація.

Summary. Essence of the system of monitoring of economic security of enterprises and problems which arise up on the stage of choice of effective facilities of analysis of statistical data are exposed in the article. Advantages and lacks of artificial neuron networks are analysed. Possibility of their integration is described in the system of monitoring of economic security of enterprises (SMESE).

Key words: economic security of enterprise, monitoring, monitoring system, artificial neuron networks, neuron, regression, classification.

Кулаженко Володимир Валерійович, асистент кафедри економічної кібернетики Київського національного університету технологій та дизайну. 01024, м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, 2/1, кв. 19.

Наукові інтереси: механізм управління та моніторингу економічної безпеки підприємства.

В. В. Кулаженко МОЖЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ШТУЧНИХ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ У СИСТЕМІ МОНІТОРИНГУ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА /В. В. Кулаженко //Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2012. — №2(18). — С.100—103.

Файл статьи: