НАЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ СТРАТЕГІЙ У ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Автор: 
Компанієць Т. І.

УДК 658.589

Анотація. У статті виділено етапи формування інноваційної стратегії підприємства, запропоновано методику її вибору. Обґрунтовано етапи формування інноваційної стратегії підприємства і запропоновано методику, яка дасть змогу менеджерам здійснювати вибір інноваційної стратегії, що забезпечуватиме оптимальний довгостроковий розвиток підприємства.

Ключові слова: інноваційна політика, інноваційна стратегія, етапи інноваційної стратегії, прогресивна інноваційна стратегія, донорська інноваційна стратегія, адаптивна інноваційна стратегія, спекулятивна інноваційна стратегія.

Summary. In article stages of formation of innovative strategy of the enterprise are allocated, a technique of its choice is offered. Stages of formation of innovative strategy of the enterprise are proved and it is offered a technique which will allow to the managers to make a choice of innovative strategy which will provide optimum long-term development of the enterprise.

Key words: the innovative policy, innovative strategy, stages of innovative strategy, progressive innovative strategy, donor innovative strategy, adaptive innovative strategy, speculative innovative strategy.

Компанієць Тетяна Ігорівна, асистент кафедри маркетингу Бердянського університету менеджменту і бізнесу. 71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117-А.

Наукові інтереси: вплив комунікаційної політики на діяльність промислових підприємств Північного Приазов’я.

Т. І. Компанієць ЗНАЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ СТРАТЕГІЙ У ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ / Т. І. Компанієць //Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2012. — №2(18). — С.92—96.

Файл статьи: