ПРИКЛАДНІ СИСТЕМИ КОЛЕКТИВНОГО ІНТЕЛЕКТУ В ЕКОНОМІЦІ

Автор: 
Іванченко Г. Ф.

УДК 004

Анотація. У статті обґрунтовано напрями використання PSO-методу як окремого рішення оптимізаційних проблем в економіці, заснованих на моделюванні інтелектуальної поведінки колоній. Показано, що PSO-метод також можна застосовувати як метод навчання нейронної мережі будь-якої архітектури.

Ключові слова: оптимізаційні проблеми, нейронні мережі, штучний інтелект, інтелектуальна поведінка.

Summary. In the article grounded directions of the use of PSO-method as separate decision of optimizations problems in the economy of the colonies based on the design of intellectual conduct. It is shown that PSO-method it is also possible to apply as method of studies of neuron network of any architecture.

Key words: optimizations problems, neurons networks, artificial intelligence intellectual conduct.

Іванченко Геннадій Федорович, доцент кафедри інформаційних систем в економіці ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», кандидат технічних наук, доцент. 03057, Київ, Львівська пл. 14, к. 411.

Наукові інтереси: штучний інтелект.

Іванченко Г. Ф.  ПРИКЛАДНІ СИСТЕМИ КОЛЕКТИВНОГО ІНТЕЛЕКТУ В ЕКОНОМІЦІ / Г. Ф. Іванченко //Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2012. — №2(18). — С.41—44.

Файл статьи: