СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО УКРАЇНИ ЗА УМОВ ПОБУДОВИ НОВОЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ — ГЛОБАЛІЗМУ

Автор: 
Горпинич О. В.

УДК 334.72:339.92

Анотація. У статті розглядається вплив глобалізаційних процесів на сільськогосподарського виробника, аналізуються переваги та недоліки, пов’язані зі вступом України до Світової організації торгівлі. Обґрунтовується необхідність усуспільнення землі шляхом поступової трансформації від приватної до загальнодержавної власності на землі сільськогосподарського призначення.

Ключові слова: глобалізм, Світова організація торгівлі, продовольча безпека, протекціонізм, сталий розвиток сільськогосподарського виробництва.

Summary. The article examines the impact of globalization processes on agricultural producer, analyzes the advantages and disadvantages associated with Ukraine’s accession to the International Trade Organization. The necessity of the nationalization of land, through a gradual transformation from a private to a national title to agricultural land.

Key words: Globalism, International Trade, industrial safety, protection, sustainable development of agricultural production.

Горпинич Оксана Володимирівна, доцент кафедри економіки підприємств Бердянського університету менеджменту і бізнесу, кандидат економічних наук. 71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117-А.

Наукові інтереси: ефективність організаційно-економічного реформування сільського господарства.

Горпинич О. В. СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО УКРАЇНИ ЗА УМОВ ПОБУДОВИ НОВОЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ — ГЛОБАЛІЗМУ / О. В. Горпинич //Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2012. — №2(18). — С.37—40.

Файл статьи: