СНОВНІ НАПРЯМИ УПРАВЛІННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМ КАПІТАЛОМ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

Автор: 
Яковлєва О. В.

УДК 330.341.1

Анотація. У статті обґрунтовані теоретичні положення та розроблені науково-практичні рекомендації щодо питань управління й оцінки інтелектуального капіталу промислового підприємства. Викладено загальні положення методики оцінки структурних елементів інтелектуального капіталу підприємства.

Ключові слова: інтелектуальний капітал, промислове підприємство, інтелектуальні ресурси, стратегічні ресурси, інноваційно-інвестиційний потенціал, стратегії управління підприємством.

Summary. Theoretical positions are in-process grounded and scientific and practical recommendations are developed on questions of management and estimation of intellectual resources and intellectual capital of industrial enterprise. The generals of method of estimation of structural elements of intellectual capital of enterprise are expounded.

Key words: intellectual capital, industrial enterprise, intellectual resources, strategic resources, investment potential, strategies of management an enterprise.

Яковлєва Олена Володимирівна, викладач кафедри економіки і фінансів Харківського національного університету внутрішніх справ. 61184 м. Харків, вул. Дружби Народів, буд.211, кв. 36.

Наукові інтереси: формування та розвиток інноваційно-інвестиційного потенціалу підприємства.

О. В. Яковлєва ОСНОВНІ НАПРЯМИ УПРАВЛІННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМ КАПІТАЛОМ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА/О.В.Яковлєва//Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2012. — №2(18). — С.116—119.

Файл статьи: