ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ

Автор: 
Бабарика О. В.

УДК 330.341.1

Анотація. У статті досліджено стан сільськогосподарської галузі України, впровадження інноваційної моделі розвитку. Виявлено проблеми на шляху впровадження інновацій у виробництво сільськогосподарської продукції та запропоновано шляхи активізації інноваційної діяльності.

Ключові слова: інновація, інвестиції, інноваційна діяльність, кластери, біоінтенсивне міні-землеробство, біодинамічне землеробство, ЕМ-технології, технополіс, іпотечне кредитування.

Summary. The state of agricultural industry of Ukraine, introduction of innovative model of development was investigated in the article. There were educed the problems on the way of introduction of innovations in the production of agricultural goods and the ways of activation of innovative activity were offered.

Key words: innovation, investments, innovative activity, clusters, biointensive mini-agriculture, biodynamic agriculture, Em-technologies, technopolice, mortgage crediting.

Бабарика Олена Вікторівна, асистент кафедри економіки підприємств Бердянського університету менеджменту і бізнесу. 71116, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117- А.

Наукові інтереси: становлення і розвиток національної економіки.

Бабарика О. В. ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ/ О. В. Бабарика //Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2012. — №2(18). — С.26—30.

Файл статьи: