Эволюция теории внешнеэкономической деятельности: середина XV ст. — начало XX ст.

Автор: 
Тарлопов І. О.

УДК 339.1

Анотація. У статті досліджується процес формування теорій зовнішньоекономічної діяльності відповідно їх еволюції. Виявлено притаманні їм особливості, переваги та недоліки. Визначено теорії, які найбільше вплинули на подальший розвиток цієї діяльності.

Ключові слова: зовнішньоекономічна діяльність, теорії зовнішньоекономічної діяльністі, меркантелізм, теорія «грошового балансу», механізм взаємодії «ціна — золото — потоки», «невидима рука» А. Сміта, теорія абсолютних переваг, теорія відносних переваг, теорія міжнародної торгівлі.

Summary. This article examines the process of formation of theories of foreign economic activity according to their evolution. We found Inherent to them features, advantages and disadvantages are revealed. The theores that most nfluenced the further development of this activity are defined.

Key words: foreign economic activity, the theories of foreign economic activity, mercantelism, the theory of «cash balance», mechanism of cooperation of «prices — gold — flow», «invisible hand» of Adam Smith, the theory of absolute advantage, comparative advantage theory, the theory of internatio nal trade.

Тарлопов Ігор Олегович, доцент кафедри маркетингу Бердянського університету менеджменту

і бізнесу, кандидат економічних наук, доцент. 71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117-А.

Наукові інтереси: міжнародна економіка.

Тарлопов І. О.  Эволюция теории внешнеэкономической деятельности: середина XV ст. — начало XX ст/ Тарлопов І. О.  // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. —2013. — №1(22). — С.34—37.