Количественная и качественная характеристика трудового потенциала: региональный аспект

Автор: 
Шило К. М.

УДК 331.552

 

Анотація. У статті проаналізовано статистичні та динамічні особливості формування трудового потенціалу регіонів України. Визначено методи та підходи щодо оцінки трудового потенціалу. Зроблено аналіз трудового потенціалу за кількісними та якісними показниками, що дозволило вирішити проблему об’єктивної оцінки трудового потенціалу регіону як необхідної умови державного управління.

Ключові слова: населення, трудовий потенціал, формування трудового потенціалу, методи оцінки трудового потенціалу, кількісні та якісні характеристики трудового потенціалу.

Summary. This article presents the static and dynamic features analysis of Ukrainian regions workforce potential’s formation; the finding of the workforce potential estimation methods and approaches; the analysis of the workforce potential by quantity and qualitative characteristics, what helps to solve the problem of the region’s workforce potential objective estimation as a state administration requirement.

Key words: population, workforce potential, workforce potential formation, workforce potential estimation methods, workforce potential quantity and qualitative characteristics.

Шило Катерина Михайлівна, старший викладач кафедри менеджменту організацій Бердянського університету менеджменту і бізнесу, кан-дидат економічних наук. 71118, Запорізька обл.,      м. Бердянськ, вул. Свободи, 117-А.

Наукові інтереси: управління інноваційною діяльністю, розвток людського капіталу.

Шило К. М. Количественная и качественная характеристика трудового потенциала: региональный аспект/ Шило К. М. //Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. —2013. — №1(22). — С.118—123.

Файл статьи: